INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Poradna zpracovává a uchovává osobní údaje klientů, zákonných zástupců a dalších osob, které jsou dány právními předpisy (zejména Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) v platném znění.

Na základě těchto právních předpisů poradna vede dokumentaci obsahující osobní údaje klientů a jejich zákonných zástupců a veškerou dokumentaci o poskytovaných poradenských službách.

Pro osobní údaje poskytované na základě těchto právních předpisů proto není vyžadován souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce s jejich zpracováním a uchováváním a není možné, aby byl žádán a proveden výmaz údajů zpracovávaných na základě zákona, pokud by nebyl překročen zákonem stanovený rozsah či účel.

Pro poskytnutí osobních údajů, jejichž zpracování a uchování není dáno právními předpisy, je vyžadován písemný souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce. Tento souhlas je možno kdykoli písemně odvolat.

Informace o ochraně osobních údajů Vám poskytnou:

PhDr. Barbora Simandlová, Ph.D., ředitelka PPPP, e-mail: simandlova@pppp.cz, tel. 725 321 857.
PhDr. Helena Hudečková, pověřenec PPPP pro ochranu osobních údajů, e-mail: hudeckova@pppp.cz, tel. 725 335 621.