Psychologické vyšetření dětí, žáků a studentů zaměřené na diagnostiku nadání

Za nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, kdo při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Za mimořádně nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb provádí poradna ve spolupráci se školou, která dítě, žáka nebo studenta vzdělává.

Pokud se nadání projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se poradna zejména ke specifikům osobnosti, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání, a míru nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek zákonný zástupce nebo zletilý student poradně poskytne.

Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro nadané nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace.

Na vyšetření je třeba vždy přinést:

  • dotazník pro školu
  • zprávy z předchozích psychologických vyšetření, pokud vám byly vydány
  • případně posudek odborníka v příslušném oboru

Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu dostávají pouze klienti a obsahuje kromě výsledků vyšetření doporučení pro rodiče i dítě, jak ve vzdělávání postupovat. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se škole poskytuje vždy.

Délka vyšetření:  2 – 4 hod.
Cena vyšetření:  2 000 Kč pro žáky 1. stupně ZŠ
2 300 Kč pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií 
2 400 Kč pro studenty středních a vyšších odborných škol
Kategorie: Služby