Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte, žáka, studenta (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.

Obtíže žáka mohou být vyvolané také aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou tak, aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka.

Dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi ve vzdělávání může taková podpora postačovat, a pokud se jedná o vážnější obtíže, může alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna.

Pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou není třeba doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně.
Pokud jsou podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou však není podmínkou pro to, aby zákonný zástupce žáka/zletilý žák mohl požádat o poradenskou pomoc školské poradenské zařízení. Na návštěvu poradny se můžete objednat i bez doporučení školy, pokud podpora prvního stupně k naplňování vzdělávacích potřeb nepostačuje, a není třeba vždy čekat, až od zahájení jejího poskytování uplynou tři měsíce.

O poradenskou pomoc školského poradenského zařízení můžete požádat, i když vašemu dítěti/vám není podpora prvního stupně školou poskytována. Nicméně doporučujeme možnost jejího poskytnutí se školou konzultovat a případně o ni požádat

Poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění.

Kategorie: Služby