Na prvním stupni základní školy je třeba nejčastěji řešit situace, jako např:

  • adaptace na školu
  • nedostatečná motivace ke školní práci
  • slabší prospěch
  • častým problémem bývají poruchy učení, např. dyslexie, dysgrafie
  • nesoustředěnost, neklid, hyperaktivita
  • neurotické obtíže, tréma, nízké sebevědomí
  • konflikty se spolužáky nebo učiteli
  • adaptace při změně školy
  • volba jazykové školy
  • péče o nadané děti

Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření

Vyšetření začíná pohovorem s rodiči. Ve většině případů rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, které si může v tu dobu hrát nebo kreslit v herně. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na  získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se ptáme na projevy dítěte v mateřské školce, ve škole, v domácím prostředí, na jeho vztahy se sourozenci a vrstevníky, na jeho zájmy a náplň volného času.

Po rozhovoru s rodiči následuje vlastní vyšetření dítěte, při němž používáme  diagnostické metody vhodné pro daný věk. Jsou to testy konkrétních schopností a školního nadání, testy osobnosti, didaktické zkoušky, kresebné testy, atd. S dítětem si také povídáme o tom, jak ono samo vnímá a hodnotí případné potíže. Důležité je pro nás pozorování dítěte, jeho projevů a chování během vyšetření.

Při závěrečném rozhovoru sdělujeme rodičům výsledky vyšetření a možnosti nápravy potíží, kvůli kterým do poradny s dítětem přišli. Formou odpovídající jeho věku je s výsledky vyšetření seznámeno i dítě.

Na základě výsledků vyšetření je zpravila vypracována písemná zpráva určená rodičům dítěte a obvykle také doporučení opatření ve vzdělávání pro školu.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 2 000 Kč 

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby