Na II. stupni základní školy i na nižších gymnáziích se setkáváme s problémy, u nichž pomocí psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření můžeme zjistit příčiny obtíží žáků a hledáme cestu k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

Jedná se např. o:

 • slabší prospěch, případně jeho zhoršení
 • nechuť k učení
 • nepozornost, neklid
 • specifické vývojové poruchy učení
 • snížené sebevědomí
 • výkyvy chování
 • zatajování špatných školních známek
 • zanedbávání školních povinností, lhaní
 • neoblíbenost u spolužáků
 • samotářství
 • snaha získat přízeň ostatních nevhodným způsobem
 • složitý vztah dětí k autoritám (učitelům, rodičům)


Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření

Vyšetření začíná rozhovorem s rodiči, ve většině případů bez přítomnosti dítěte. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se ptáme na projevy dítěte ve škole, v domácím prostředí, na jeho vztahy se sourozenci, s rodiči, s vrstevníky. Zjišťujeme, jak tráví volný čas, jaké má zájmy a koníčky.

Po rozhovoru s rodiči následuje vlastní vyšetření dítěte, při němž používáme diagnostické metody vhodné pro daný věk. Jsou to testy kognitivních schopností, osobnostní  a didaktické testy, kresebné  zkoušky a další techniky. Součástí vyšetření je rozhovor s dítětem, kde samo může mluvit o tom, co se mu nedaří, v čem je naopak úspěšné, jak ono samo vidí případné potíže, atd.

Po vyhodnocení zadaných testů a dotazníků a zpracování všech výsledků vyšetření sdělujeme rodičům své závěry a možnosti nápravy obtíží. Formou odpovídající jeho věku je s výsledky vyšetření seznámeno i dítě.

Na základě výsledků vyšetření je zpravila vypracována písemná zpráva určená rodičům dítěte a obvykle také doporučení opatření ve vzdělávání pro školu.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 2 300 Kč

Kategorie: Služby