Od 1. září 2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje školský zákon a Vyhláška č. 27/2016, v platném znění.
Vyšetření dle § 16 školského zákona jsou bezplatná.

Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) poskytnou školy (příp. školská zařízení) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského zákona a žákům nadaným podpůrná opatření, jako jsou např. individuální vzdělávací plán, úpravy organizace a metod výuky (např. více času na vypracování písemných prací, doplňovací cvičení místo diktátu nebo obohacení učiva u nadaných žáků), úpravy hodnocení (např. zohledňování tzv. specifických chyb) apod., úprava podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečné učňovské zkoušky nebo přijímacího řízení na střední a vyšší odborné škole.
Podporu v prvním stupni podpůrných opatření, která dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi ve vzdělávání může postačovat a u vážnějších obtíží může alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna, poskytuje škola bez doporučení poradny.

Návštěvu poradny může doporučit škola nebo se mohou rodiče a zletilí studenti objednat sami bez doporučení školy. Vždy však o poradenskou pomoc žádají rodiče nebo zletilí studenti.

Pro doporučení podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je však podle právních předpisů vždy nutná úzká součinnost poradny se školou.
Aktuální informace o vzdělávání dítěte ve škole potřebujeme vždy tj. i při kontrolním vyšetření.

Proto si i v případě, že přijdete do poradny bez doporučení školy, prosím stáhněte zde dotazník pro školu.
Pokud budete maturovat a budete chtít doporučení poradny pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, stáhněte si dotazník pro školu pro maturanty.

Vyplněný dotazník pro školu pošlete prosím na e-mail recepce@pppp.cz, případně jej přineste na vyšetření. Předejdete tak zdržením, která by vznikla tím, že bychom si před vydáním doporučení museli informace ze školy dodatečně vyžádat.
Zvláště u problémů se čtením, psaním apod. s sebou vezměte školní sešity.

Pokud vám byly vydány, přineste prosím také zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření. V případech, kdy má na vzdělávání dopad zdravotní stav, budeme potřebovat aktuální zprávy lékařské, které by zpravidla neměly být starší než šest měsíců. Lékaře, prosím, požádejte, aby ve zprávě popsal možné projevy zdravotního stavu ve vzdělávání.

Pokud přicházíte do poradny na základě vyšetření jiným odborníkem (klinický psycholog, speciální pedagog, lékař aj.) poradna z výsledků a závěrů vyšetření uvedených v jeho zprávě vychází. Doporučení podpůrných opatření ve vzdělávání je však v kompetenci poradny, proto je potřeba počítat s vyšetřením také v naší poradně.

Jestliže budete žádat o doporučení pro vzdělávání z důvodu mimořádného nadání v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, je nezbytné, abyste přinesli aktuální odborný posudek, ve kterém míru nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru.

Na základě psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření v poradně a případných dalších podkladů posoudíme, zda se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo o žáka nadaného podle § 16 Školského zákona. 
Na konci vyšetření budete s jeho výsledky a navrhovanými závěry a doporučeními seznámeni. Navrhovaná podpůrná opatření projedná poradna před vydáním doporučení také se školou.
Další postup pak stanovují právní předpisy takto:

Poradna vydává na základě vyšetření zprávu a doporučení. Zpráva obsahuje závěry vyšetření, doporučení obsahuje zejména podpůrná opatření pro vzdělávání.
Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze jedno doporučeníNové doporučení může poradna před vypršením doby jeho platnosti vydat pouze, pokud došlo ke změně vzdělávacích potřeb žáka nebo k potřebě změny doporučeného podpůrného opatření.
Doba platnosti 
je v doporučení uvedena, zpravidla jsou to dva roky.

Zprávu dostávají pouze rodiče nebo zletilí studenti a mohou s ní naložit podle vlastního uvážení. Doporučení je poradna ze zákona povinna dát škole vždy, Vy je dostanete také.

Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Tato lhůta se může prodloužit, pokud je nutné si vyžádat další podklady, např. stanovisko jiného odborníka (lékaře apod.)

Rodiče nebo zletilí studenti si zprávu a doporučení vyzvednou v poradně osobně. Pokud je ze závažných důvodů nebudete moci osobně převzít, můžete požádat o jejich zaslání poštou.

Doporučení, které také dostanete, škole nepředáváte Vy, ale pošle je přímo poradna do datové schránky školy. Školou pak budou rodiče nebo zletilí studenti vyzváni k udělení písemného informovaného souhlasu s poskytováním doporučených podpůrných opatření. Souhlas udělujete ve škole.

Na poskytování těchto podpůrných opatření mají děti, žáci i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní zákonný nárok a škola je začne poskytovat bezodkladně po Vašem souhlasu. Pokud to ze závažných důvodů nebude možné, poskytne škola po projednání s poradnou a na základě Vašeho souhlasu po nezbytně nutnou dobu jiná odpovídající podpůrná opatření.
V doporučení poradna stanoví dobu, po kterou jsou podpůrná opatření poskytována, zpravidla tato doba nepřesáhne dva roky. Pro poskytování podpůrných opatření po uplynutí doby platnosti doporučení je třeba další návštěva poradny, zpravidla kontrolní vyšetření.

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Kontrolní vyšetření se provádí před koncem doby platnosti předchozího doporučení. Prosíme nezaměňovat s Termínem nového posouzení SVP ve formuláři Doporučení.
Aby bylo možné zajistit návaznost poskytování podpůrných opatření ve škole, na kontrolní vyšetření v naší poradně doporučujeme se objednat s několikaměsíčním předstihem, zejména pokud se jedná o doporučení asistenta pedagoga. 
I na kontrolní vyšetření je třeba přinést vyplněný dotazník pro školu a případně aktuální lékařské zprávy.

Pokud potřebujete jakékoli další informace, napište nám nebo zavolejte.

Objednat se můžete na tel. 603 513 949.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Kategorie: Služby