Poradenství ve výchově 3-5letých dětí

Výchova malých dětí staví rodiče před každodenní problémy: Vyvíjí se naše dítě přiměřeně věku? Není příliš neklidné, živé, nesoustředěné? Proč si nemůže zvyknout v mateřské škole a stále ráno pláče? Kterou rukou má později psát, když při kreslení drží tužku střídavě v levé a pravé? Jak máme malé dítě odměňovat a trestat, jak jej máme naučit Číst více…

Nadaní

Psychologické vyšetření dětí, žáků a studentů zaměřené na diagnostiku nadání Za nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, kdo při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, jehož rozložení Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

PPPP nabízí speciálně pedagogické vyšetření: dětem mladšího školního věku (I.stupeň ZŠ) dětem staršího školního věku (II.stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace. Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, Číst více…

Výukové a výchovné problémy na II. stupni ZŠ

Na II. stupni základní školy i na nižších gymnáziích se setkáváme s problémy, u nichž pomocí psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření můžeme zjistit příčiny obtíží žáků a hledáme cestu k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. Jedná se např. o: slabší prospěch, případně jeho zhoršení nechuť k učení nepozornost, neklid specifické vývojové poruchy učení snížené sebevědomí výkyvy chování zatajování špatných školních známek zanedbávání školních povinností, Číst více…

Výukové a výchovné problémy na I. stupni ZŠ

Na prvním stupni základní školy je třeba nejčastěji řešit situace, jako např: adaptace na školu nedostatečná motivace ke školní práci slabší prospěch častým problémem bývají poruchy učení, např. dyslexie, dysgrafie nesoustředěnost, neklid, hyperaktivita neurotické obtíže, tréma, nízké sebevědomí konflikty se spolužáky nebo učiteli adaptace při změně školy volba jazykové školy Číst více…

Kam po 9. třídě – volba střední školy

Závažné rozhodnutí týkající se výběru střední školy čeká žáky 9. tříd a jejich rodiče. Psychologické vyšetření může při správné volbě typu a zaměření studia pomoci. Vyšetření má dvě části: Testové vyšetření trvající 3 – 4 hodiny obsahuje zpravidla zkoušku rozumových schopností a různé zájmové a osobnostní dotazníky. Po testovém vyšetření psycholog na základě jeho výsledků dál pracuje Číst více…

Rozhodování o studiu na víceletém gymnáziu

Rodiče žáků 5. a 7. tříd stojí před rozhodnutím, zda mají své dítě přihlásit na víceleté gymnázium. Úspěch na náročnější výběrové škole závisí nejen na nadání dítěte, ale i na jeho schopnosti zvládat větší zátěž, ochotě učit se, na jeho přizpůsobivosti a vyspělosti. Na základě psychologického vyšetření můžeme tyto studijní předpoklady dítěte posoudit. Vyšetření má dvě části: Po Číst více…

Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte, žáka, studenta (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Číst více…

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní

Od 1. září 2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje školský zákon a Vyhláška č. 27/2016, v platném znění.Vyšetření dle § 16 školského zákona jsou bezplatná. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) poskytnou školy (příp. školská zařízení) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského Číst více…

Proč volbu střední školy nebo víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

  Možná vás, rodiče, které čeká rozhodování o volbě střední školy, případně víceletého gymnázia, napadlo, zda se o tom neporadit s psychologem. Na druhé straně si jistě mnozí z vás říkají: proč vlastně? Díky možnosti podat více přihlášek mají všechny děti více šancí a většina z nich se na některou z vybraných škol dostane. Jenže pak se může Číst více…