Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Aktuality – 2. stránka – Pražská pedagogicko-psychologická poradna

Řešení studijních problémů a metody efektivního učení na střední škole

Služba je určena studentům středních škol a vyšších ročníků nižších gymnázií, případně i žákům 8. a 9. tříd ZŠ. Uspět na střední škole zcela bez učení nelze. Na druhé straně ale cesta k úspěchu nevede ani přes nekonečné sezení nad učebnicemi. Jde o to učit se efektivně tak, abyste dosahovali výsledků odpovídajících vašim studijním předpokladům a úsilí, které jste na studium ochotni vynaložit. Na základě psychologického vyšetření vám můžeme pomoci vytvořit si systém učení „šitý na míru“.Pokud se chcete poradit, co s nedobrými známkami, dlouhým učením bez odpovídajících výsledků nebo marnou snahou se k učení přinutit, doporučujeme absolvovat komplexní psychologické vyšetření. ale můžete si také přijít s psychologem nejdříve jen promluvit a na dalším postupu se Číst více…

Adaptační problémy na začátku středoškolského studia

Služba je určena studentům 1. ročníků čtyřletých středních škol. Přechod ze základní na střední školu může přinést řadu problémů souvisejících s přizpůsobováním se novým podmínkám – nárokům studia, prostředí i lidem. Někteří studenti se na ně adaptují obtížněji, což může vést ke: Navštívit psychologa doporučujeme všem, kdo mají pocit, že se středoškolské studium nevyvíjí hned od začátku podle jejich představ. Tedy i studentům, jejichž výsledky nejsou špatné, ale chtěli by na tom být lépe, nebo těm, kdo se z jakéhokoli důvodu, nejen kvůli známkám, na nové škole necítí úplně dobře. Nejlepším předpokladem úspěšného vyřešení těchto problémů je vyhledat pomoc co nejdříve. Na základě komplexního psychologického vyšetření je možné zjistit, zda se Číst více…

Vyšetření školní zralosti

Vyšetření školní zralosti se provádí zpravidla v zimních měsících, aby bylo možné případné zjištěné vývojové nerovnoměrnosti docvičit a dále potřebné dovednosti posilovat. V případě, že proběhne dříve, jsou závěry zpravidla orientační a je třeba počítat ještě s kontrolním vyšetřením.   Vyšetření se zaměřuje na jednotlivé oblasti nutné pro vstup do školy: grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřovací schopnosti, schopnost soustředění pozornosti, sociální vyspělost. Pomáháme při volbě vhodné školy, doporučíme rozvíjející materiály, nácvik grafomotoriky či logopedickou péči. Pokud bude závěrem vyšetření doporučení k odkladu školní docházky, dostanou rodiče kromě zprávy z vyšetření i doporučení pro školu. Na základě vyšetření školní zralosti v naší poradně můžete získat odpovědi na otázky: Délka vyšetření: 1 – 2 hod.Cena služby: 1 500 Kč Doporučené Číst více…

Nadaní

Psychologické vyšetření dětí, žáků a studentů zaměřené na diagnostiku nadání Za nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, kdo při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb provádí poradna ve spolupráci se školou, která dítě, žáka nebo studenta vzdělává. Pokud se nadání projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se poradna Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

PPPP nabízí speciálně pedagogické vyšetření: Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace. Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, které provede psycholog naší poradny. Vycházet přitom lze z psychologického vyšetření v jiném zařízení (jiná poradna, SPC, klinický psycholog), pokud klient poskytne z vyšetření podrobnou zprávu ne starší 6 měsíců. Vždy je třeba s sebou přinést: Vyšetření je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na: Dítěti a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy, jak se s těmito problémy vyrovnávat. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu obsahující výsledky vyšetření Číst více…

Výukové a výchovné problémy na II. stupni ZŠ

Na II. stupni základní školy i na nižších gymnáziích se setkáváme s problémy, u nichž pomocí psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření můžeme zjistit příčiny obtíží žáků a hledáme cestu k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. Jedná se např. o: Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření Vyšetření začíná rozhovorem s rodiči, ve většině případů bez přítomnosti dítěte. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se ptáme na projevy dítěte ve škole, v domácím prostředí, na jeho vztahy se sourozenci, s rodiči, s vrstevníky. Zjišťujeme, jak tráví volný čas, jaké má zájmy a koníčky. Po rozhovoru s rodiči následuje vlastní vyšetření dítěte, při němž používáme diagnostické metody vhodné pro daný Číst více…

Výukové a výchovné problémy na I. stupni ZŠ

Na prvním stupni základní školy je třeba nejčastěji řešit situace, jako např: Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření Vyšetření začíná pohovorem s rodiči. Ve většině případů rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, které si může v tu dobu hrát nebo kreslit v herně. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na  získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se ptáme na projevy dítěte v mateřské školce, ve škole, v domácím prostředí, na jeho vztahy se sourozenci a vrstevníky, na jeho zájmy a náplň volného času. Po rozhovoru s rodiči následuje vlastní vyšetření dítěte, při němž používáme  diagnostické metody vhodné pro daný věk. Jsou to testy konkrétních schopností Číst více…

Kam po 9. třídě – volba střední školy

Závažné rozhodnutí týkající se výběru střední školy čeká žáky 9. tříd a jejich rodiče. Psychologické vyšetření může při správné volbě typu a zaměření studia pomoci. Vyšetření má dvě části: Délka vyšetření: cca 4 – 5 hod. (+ přestávka na oběd) Cena služby: 2 300 Kč Proč doporučujeme volbu střední školy konzultovat s psychologem? Doporučené publikace:

Rozhodování o studiu na víceletém gymnáziu

Rodiče žáků 5. a 7. tříd stojí před rozhodnutím, zda mají své dítě přihlásit na víceleté gymnázium. Úspěch na náročnější výběrové škole závisí nejen na školním nadání dítěte, ale i na jeho schopnosti zvládat větší zátěž, ochotě učit se, na jeho přizpůsobivosti a vyspělosti. Na základě psychologického vyšetření můžeme tyto studijní předpoklady dítěte posoudit. Vyšetření má dvě části: Délka vyšetření: 3 – 4 hod. (+ příp. přestávka na oběd)Cena služby: pro žáky 5. tříd 2 000 Kč, pro žáky 7. tříd 2 300 Kč Proč volbu víceletého gymnázia konzultovat s psychologem? Doporučené publikace: