Poradenství ve výchově 3-5letých dětí

Výchova malých dětí staví rodiče před každodenní problémy: Vyvíjí se naše dítě přiměřeně věku? Není příliš neklidné, živé, nesoustředěné? Proč si nemůže zvyknout v mateřské škole a stále ráno pláče? Kterou rukou má později psát, když při kreslení drží tužku střídavě v levé a pravé? Jak máme malé dítě odměňovat a trestat, jak jej máme naučit dodržovat hranice? Nerozmazlujeme jej příliš, nejsme moc nároční? Kladete si podobné otázky? V podrobném rozhovoru s psychologem je možné společně hledat na tyto otázky odpověď. Délka konzultace: 1 – 2 hod.Cena služby: 800 Kč/hod.

Nadaní

Psychologické vyšetření dětí, žáků a studentů zaměřené na diagnostiku nadání Za nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, kdo při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného se dle Vyhlášky 27/2016 Sb. považuje především ten, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb provádí poradna ve spolupráci se školou, která dítě, žáka nebo studenta vzdělává. Pokud se nadání projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se poradna Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

PPPP nabízí speciálně pedagogické vyšetření: dětem mladšího školního věku (I.stupeň ZŠ) dětem staršího školního věku (II.stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace. Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, které provede psycholog naší poradny nebo jiného zařízení (klinický psycholog, jiná poradna, SPC). V případě psychologického vyšetření v jiném zařízení je třeba přinést podrobnou zprávu od psychologa, která nesmí být starší než jeden rok. Vždy je třeba s sebou přinést: dotazník pro školu – ve formátu PDF  plán pedagogické podpory, pokud jej škola vypracovala Číst více…

Výukové a výchovné problémy na II. stupni ZŠ

Na II. stupni základní školy i na nižších gymnáziích se setkáváme s problémy, u nichž pomocí psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření můžeme zjistit příčiny obtíží žáků a hledáme cestu k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. Jedná se např. o: slabší prospěch, případně jeho zhoršení nechuť k učení nepozornost, neklid specifické vývojové poruchy učení snížené sebevědomí výkyvy chování zatajování špatných školních známek zanedbávání školních povinností, lhaní neoblíbenost u spolužáků samotářství snaha získat přízeň ostatních nevhodným způsobem složitý vztah dětí k autoritám (učitelům, rodičům) Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření Vyšetření začíná rozhovorem s rodiči, ve většině případů bez přítomnosti dítěte. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také Číst více…

Výukové a výchovné problémy na I. stupni ZŠ

Na prvním stupni základní školy je třeba nejčastěji řešit situace, jako např: adaptace na školu nedostatečná motivace ke školní práci slabší prospěch častým problémem bývají poruchy učení, např. dyslexie, dysgrafie nesoustředěnost, neklid, hyperaktivita neurotické obtíže, tréma, nízké sebevědomí konflikty se spolužáky nebo učiteli adaptace při změně školy volba jazykové školy péče o nadané děti Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření Vyšetření začíná pohovorem s rodiči. Ve většině případů rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, které si může v tu dobu hrát nebo kreslit v herně. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na  získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se Číst více…

Kam po 9. třídě – volba střední školy

Závažné rozhodnutí týkající se výběru střední školy čeká žáky 9. tříd a jejich rodiče. Psychologické vyšetření může při správné volbě typu a zaměření studia pomoci. Vyšetření má dvě části: Testové vyšetření trvající 3 – 4 hodiny obsahuje zpravidla zkoušku rozumových schopností a různé zájmové a osobnostní dotazníky. Po testovém vyšetření psycholog na základě jeho výsledků dál pracuje s dítětem i rodiči a doporučí vhodný typ středoškolského studia, příp. další opatření – jak se na středoškolské studium připravovat, jak nejlépe zvládnout přechod na novou školu, jak se efektivně učit, jak postupovat u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných apod. Délka vyšetření: cca 5 hod. (+ přestávka na oběd) Cena služby: 1 900 Kč Proč doporučujeme Číst více…

Rozhodování o studiu na víceletém gymnáziu

Rodiče žáků 5. a 7. tříd stojí před rozhodnutím, zda mají své dítě přihlásit na víceleté gymnázium. Úspěch na náročnější výběrové škole závisí nejen na nadání dítěte, ale i na jeho schopnosti zvládat větší zátěž, ochotě učit se, na jeho přizpůsobivosti a vyspělosti. Na základě psychologického vyšetření můžeme tyto studijní předpoklady dítěte posoudit. Vyšetření má dvě části: Po úvodním rozhovoru dítě vypracovává testy a vyplňuje dotazníky. Tato část vyšetření trvá přibližně tři hodiny. Testová baterie obsahuje zkoušku zaměřenou na zjištění úrovně rozumových schopností a různé dotazníky. Rodiče vyplní dotazník týkající se údajů o jejich dítěti. Ve druhé části vyšetření pracuje psycholog individuálně s dítětem i s rodiči, sdělí jim výsledky vyšetření a doporučí, zda je tento Číst více…

Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte, žáka, studenta (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Obtíže žáka mohou být vyvolané také aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou tak, Číst více…

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní

Od 1. září 2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje školský zákon a Vyhláška č. 27/2016, v platném znění.Vyšetření dle § 16 školského zákona jsou bezplatná. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) poskytnou školy (příp. školská zařízení) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského zákona a žákům nadaným podpůrná opatření, jako jsou např. individuální vzdělávací plán, úpravy organizace a metod výuky (např. více času na vypracování písemných prací, doplňovací cvičení místo diktátu nebo obohacení učiva u nadaných žáků), úpravy hodnocení (např. zohledňování tzv. specifických chyb) apod., úprava podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečné učňovské zkoušky nebo přijímacího řízení na střední Číst více…

Proč volbu střední školy nebo víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

  Možná vás, rodiče, které čeká rozhodování o volbě střední školy, případně víceletého gymnázia, napadlo, zda se o tom neporadit s psychologem. Na druhé straně si jistě mnozí z vás říkají: proč vlastně? Díky možnosti podat více přihlášek mají všechny děti více šancí a většina z nich se na některou z vybraných škol dostane. Jenže pak se může objevit nečekaný problém – studium se nedaří tak, jak si všichni představovali, dítě škola nebaví apod. Dochází k tomu často proto, že ne vždy jsou rodiče, i když dítě znají nejlépe, a stejně tak učitelé na základních školách, kteří se určitě snaží dobře poradit, schopni dostatečně objektivně posoudit, jaký typ školy je pro Číst více…